ՀՀ ԿԳՄՍ նախարար Ա.Հարությունյանի հրամանը

Հարգելի դասախոսներ Ձեզ է ներկայացվում ՀՀ  ԿԳՄՍ   նախարար Ա.Հարությունյանի հրամանը՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ 2020-2021 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՌԿԱ (ՍՏԱՑԻՈՆԱՐ) ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԵՎ 2019-2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԻՉ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՈՒ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳ Ը ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ:

ԲՈՒՀ-երի և նրանցնում ուսուցանվող մասնագիտությունների ցանկը

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ <<Ստեփանավանի պետական գյուղատնտեսական քոլեջ>> ՊՈԱԿ-ը ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 2015թ-ի հուլիսի 8-ի N 752-Ն որոշման հավելվածի 8-րդ կետով և ՀՀ կգմս նախարարության 06.05.2020թ-ի N 01/08.1/0293-20 գրությամբ ձեզ է ներկայացնում այն ԲՈՒՀ-երի և նրանցնում ուսուցանվող մասնագիտությունների ցանկը, որոնց գծով թույլատրվում է քոլեջը բարձր առաջադիմությամբ ավարտած շրջանավարտներին 2020-2021 ուստարում ուսումը շարունակել ներքոնշյալ ԲՈՒՀ-երում ներքոնշյալ մասնագիտությունների գծով հեռակա […]

2020-2021 ուսումնական տարում ուսումը շարունակել ԲՈՒՀ-ում

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ <<Ստեփանավանի պետական գյուղատնտեսական քոլեջ>> ՊՈԱԿ-ը ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 2015թ-ի հուլիսի 8-ի N 752-Ն որոշմամբ տեղեկացնում է, որ մինչև 2014 թվականը քոլեջ ընդունված ուսանողները/շրջանավարտները/ հնարավորություն ունեն 2020-2021 ուսումնական տարում ուսումը շարունակել ԲՈՒՀ-ում ՝ առկա կամ հեռակա ուսուցմամբ երկրորդ կուրսում, եթե ուսումնառած և նախընտրած մասնագիտության ուսումնական պլաններով նախատեսված առարկաների (մոդուլների) առարկայական տարբերությունների քանակը չի գերազանցում 8-ը, իսկ […]