Գործնական աշխատանք «Խումբ: Թիմային վարքագիծ»

Քոլեջի  «Կաթի և կաթնամթերքի   տեխնոլոգիա» մասնագիտության 2-րդ կուրսում /Կառավարում/ առարկայի աշխատանքի վրա հիմնված ուսուցման շրջանակներում անցկացվեց գործնական աշխատանք «Խումբ: Թիմային վարքագիծ » թեմաների շուրջ, որի նպատակն էր ուսանողների մոտ ձևավորել խմբային աշխատանքի և թիմային վարքագծի հմտություններ:

Մասնագիտական կարողությունների կատարելագործում

Քոլեջի առկա բաժնի «Անասնաբուժություն» և «Կաթի և կաթն. տեխնոլոգիա» մասնագիտությունների 2-րդ և 3-րդ կուրսերի ուսանողները կատարելագործելով իրենց մասնագիտական կարողությունները աշխատանքի վրա հիմնված ուսուցում են իրականացնում կաթի վերամշակման ձեռնարկու թյունում և անասնապահական ֆերմայում: