Միջին մասնագիտական կրթության «Կաթի և կաթնամթերքի տեխնոլոգիա» մասնագիտությամբ մասնագետն իրականացնում է հետևյալ զբաղմունքները

 1. կաթի և կաթնամթերքների արտադրության վարպետ
 2. կաթի և կաթնամթերքների արտադրության ինժեներտեխնոլոգի օգնական
 3. կաթի ընդունման և վերամշակման տեխնիկ-տեխնոլոգ
 4. պանրի արտադրության տեխնիկ-տեխնոլոգ
 5. Կաթնաթթվային մթերքների արտադրության տեխնիկ-տեխնոլոգ
 6. Կարագի արտադրության տեխնիկ-տեխնոլոգ
 7. Կաթնային պահածոների արտադրության տեխնիկ-տեխնոլոգ
 8. Պաղպաղակի արտադրության տեխնիկ-տեխնոլոգ

«Կաթի և կաթնամթերքի տեխնոլոգիա» մասնագիտությամբ մասնագետի պարտականություններն են`

 1. ապահովում է արտադրական գործընթացների կազմակերպման հաջորդականությունը սահմանված ժամկետներում և պահանջներին համապատասխան, ըստ անհրաժեշտության` կատարում է տեխնոլոգիականգործընթացիհետ կապված անմիջական ղեկավարի լրացուցիչ
 2. Կատարում է արտադրության տեխնոլոգիական ռեժիմների պահպանման, ստանդարտների և ընթացակարգերի ապահովման աշխատանքները
 3. պատրաստում է կաթնային խառնուրդներ` ըստ բաղադրատոմսի և հրահանգի
 4. կազմակերպում է կաթնամթերքների տարրայավորման կամ փաթեթավորման և վերջնական ստացման գործընթացը
 5. կազմակերպում է արտադրական տեղամասերում սանիտարահիգիենիկ կանոնների պահպանման և ապահովման գործընթացները
 6. մասնակցում է արտադրական գրաֆիկների մշակման և հաստատման գործընթացներին
 7. լրացնում է անհրաժեշտ փաստաթղթեր ընդունված ձևաչափով, տրամադրում է լաբորատոր փորձանմուշները, կազմում է անհրաժեշտ պահանջագրեր, մասնակցում է հումքի և օժանդակ նյութերի որակական ցուցանիշների գնահատմանը
 8. հետևում է իրեն կցված աշխատակիցների կարգապահության պահպանմանը, աշխատանքային վիճակում է պահում իրեն կցված գույքը
 9. Ապահովում է հումքի և օժանդակ նյութերի տեղափոխման, պահպանման և նպատակային օգտագործման կանոնները
 10. ապահովում է սարքավորումների, հոսքագծերի կանոնավոր գործունեությունը
Կաթի վերամշակման գործընթաց՝ քոլեջի 3-րդ կուրսի ուսանող
Քոլեջի ուսանողները մասնակցում են պանրի փառատոնին Արամ Սուքիասյանի մասնակցությամբ
Քոլեջի ուսանողները մասնակցում են պանրի փառատոնին Արամ Սուքիասյանի մասնակցությամբ
Գործնական աշխատանք ՀԱԱՀ-ի Վանաձորի մասնաճյուղում
Գործնական աշխատանք ՀԱԱՀ-ի Վանաձորի մասնաճյուղում